Farnell diodes

Nozares lielâko raþotâju diodes, taisngrieþa diodes, pârejas diodes un citas diodes noliktavâ un gatavas nosûtîðanai jau ðodien.

Noliktavâ ir vairâk nekâ 480 000 produktu!

Diodes

Diodes ir svarîga sastâvdaïa daþâda veida nozarçs, tostarp rûpniecîbas preèu, skaitïoðanas tehnikas, automobiïu un patçriòa preèu, telekomunikâcijas, militârajâ, kosmiskâs aviâcijas un medicînas preèu tirgû. Farnell piedâvâ vienu no pasaulç lielâkajiem dioþu klâstiem, efektîvi apkalpojot ðos tirgus, tostarp taisngrieþa un RF diodes, mazas signâlu diodes diodes, Zener diodes un pârejas slâpçðanas diodes.
Mûsu plaðo dioþu klâstu piegâdâ simtiem daþâdu raþotâju visâ pasaulç, tostarp Vishay, STMicroelectronics, International Rectifier, Fairchild, NXP un daudzi citi. Mums ir vairâk nekâ 13 000 dioþu, kas pieejamas nâkamâs dienas piegâdei — izmantojiet mûsu augstâs kvalitâtes pakalpojuma priekðrocîbas — vçlamies palîdzçt jums veikt pareizo izvçli.