Farnell diodes

Nozares vadoðo raþotâju diodes, standarta diodes, dioþu indikatori un citas optoelektroniskâs ierîces noliktavâ un gatavas nosûtîðanai jau ðodien.

Noliktavâ ir vairâk nekâ 480 000 produktu!

diodes

Gaismas diodes izmanto daþâdos pielietojumos indikâcijai. Neredzamas diodes, kas izmanto UV un infrasarkanos starus, bieþi lieto medicînâ, droðîbas iestâdçs un bezkontakta sensoros. Pateicoties jaunâkajâm tehnoloìiju inovâcijâm gaismas dioþu tirgû, ir ieviestas seviðíi spilgtas baltâs diodes, kas ir atvçruðas jaunu segmentu — îpaði energoefektîvus gaismas íermeòus.
Farnell piedâvâ plaðu gaismas dioþu piedâvâjumu, tostarp standarta diodes, paneïos montçjamos dioþu indikatorus, elektriskâ apgaismojuma diodes, neredzemâs diodes un maiòas apgaismojuma diodes. Ðîs gaismas diodes ir pieejamas daþâdâs krâsâs, korpusos un ar daþâdu gaismas intensitâti. Izmantojiet mûsu augstâs kvalitâtes pakalpojuma priekðrocîbas, kas palîdzçs jums izdarît pareizo izvçli.